algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand

aan consumenten voorstellen;

Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand : een overeenkomst waarbij in het kader van een deur de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt

van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand : middel dat voor het gebruikt kan worden

sluitenvan een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd : de termijn waarbinnen het consumentengebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

Dag : kalenderdag;

Duurtransactie : een overeenkomst op afstand met betrekking tot een geur van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

Duurzame gegevensdrager : elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Les Garçons Antwerpen bv

Kipdorpvest 43

2000 Antwerpen

BTW: BE 0646 804 215

klantenservice@scentimentparfum.be

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt,

worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zijn

zij op verzoek van de consument zo snel mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan dit gewijzigd worden

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden ingesteld op wijze dat deze deur de consument op een eenvoudig is

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand gesloten wordt,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kunnen

kennis worden genomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

Een verkeerde toepassing en de consument kan zich in het geval van tegenstrijdige bevinden

algemene voorwaarden steeds beroepen op de relevante relevante die voor hem het

meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit chemisch in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende groot om een ​​goed te zijn

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen van fouten in het aanbod

ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat bepaalde informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

− de prijs inclusief belastingen;

− de eventuele kosten van aflevering;

− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

nodig zijn;

− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

− de wijze van betaling, aflevering van uitvoering van de overeenkomst;

− de termijn voor het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand

doen van de prijs;

− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een

andere grondslag dan het basistarief;

− de indienovereenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze

dit voor de consument te raadplegen is;

− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door

hem niet gewilde handelingen op de hoogte kunnen bereiken, ook de wijze

hoe hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

− de eventuele talenten waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden

gesloten;

− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft gedaan en de wijze

de consument kan deze gedragscodes langs elektronische weg raadplegen;

nl

− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in het geval van een overeenkomst

die vaste tot vaste of periodieke levering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft, bevestigd de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardbare van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding is niet bevestigd, kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passend

technische en waarschijnlijke maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen in

acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de

De consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, inclusief al die feiten

factoren die van belang zijn voor een verantwoorde aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

De overeenkomst niet aan te gaan, is een gerechtvaardigd gemotiveerde bestelling van een aanvraag

te verrassend of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op wijze wijze dat deze deur de consument op een toegankelijk

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument ontmoette

klachten terecht kunnen;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht kan worden gebruikt, dan wel een duidelijke melding over het

opvallend zijn van het herroepingsrecht;

 1. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, behalve de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

der overeenkomst;

 1. de vereisten voor een belofte van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar van onbepaalde duur is.

 1. Indien de ondernemer zich verplicht heeft tot het leveren van een reeks van producten

of diensten is de definitieve in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze

termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de namen van de consument.

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij

van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren en indien – redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

aan de ondernemer levert, conform de door de ondernemer verstrekt beperkt en

duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij het leveren van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten op

de deur de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake gegarandeerd

praktische en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in het geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen tien hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo

spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 dagen na de terugzending van herroeping,

terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover

voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

ondernemer dit duidelijk in het aanbod, effectief voor het sluiten van de

overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. die door de ondernemer tot stand zijn geleverd overeenkomstige specificaties van de

consument;

 1. die persoonlijk van aard zijn;
 2. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 3. die snel kunnen bederven of verouderen;
 4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waardoor de

ondernemer geen invloed heeft;

 1. voor losse kranten en tijdschriften;
 2. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 2. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te ondergronds op

een bepaald gegeven van gedurende een bepaalde periode;

 1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

 1. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod geldigheidsduur worden de prijzen van de

producten aangeboden en/of diensten niet verbeterd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 1. In de aanbieding van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

aan schommelingen en het feit dat verspreide prijzen richtprijzen zijn, worden

bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. dit het gevolg is van wettelijke regelingen van bepalingen; van
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag

waarop de prijsverhoging ingaat.

5

 1. Het in het aanbod van producten of diensten dure prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod gekwalificeerde specificaties, aan de beperkte eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling

doet niets aan de rechten en bereikt de consument ter zake van een

tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer die wordt geconfronteerd

ondernemer kan geld verdienen op de grond van de natte en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als de plaats van levering het adres oplevert dat de consument aan het bedrijf heeft voltooid

gemaakt.

 1. Met schijnbaar van betekenis in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een leveringstermijn is afgesproken. Indien de

bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangen de consument deze uiterlijk één maand

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht

om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

vervanging.

 1. In het geval van ontbinding conform de vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de

consument betaald heeft zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich ontspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op eenvoudige en wijze wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

bijna. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten tot het moment

busje

bezorgen aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is

samengevoegd.

Artikel 12 – Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan

tussentijds opzeggen met voldoende van voldoende versterkte opzeggensregels en een

opzegtermijn van tien hoogste één maand.

 1. Een die overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een doorlopen van

maximaal twee jaar. Indien is geregeld dat bij stilzwijgen van de consument de

overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden verlengd

als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van

de overeenkomst maximaal één maand hoeveelheden.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor het niet later wordt betaald de door de consument verschuldigde

binnen veertien dagen wordt voldaan na bezorging van het goed of in

geval van een overeenkomst tot het fundament van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte

van de overeenkomst betreffende bescheiden.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden

nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer

vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen geld aangaande

de uitvoering van de uiteindelijke bestelling van dienst(en), variabele de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om verlorenheden in gefinancierde of zelfstandige te nemen

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. In het geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouden

wettelijke beperkingen, het recht om vooraf aan de consument te eindigen

Financiële kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekende klachtenprocedure en

behandeld de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen verdiende tijd,

volledig en duidelijk beschreven worden aangevraagd bij de ondernemer, daarna de

consument de tekorten heeft ingewikkeld.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

De verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen antwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument kan een meer uitgebreid antwoord verwachten.

 1. Een klacht over een product, dienst van de service van de ondernemer kan tegelijkertijd

ingediend worden via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop

Keurmerk (www.keurmerk.info). De klacht wordt dan zowel naar de betreffende

ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

 1. Indien de klacht niet in overleg overleg kan worden opgelost een opgelost dat

Mogelijk is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waardoor deze algemene

betreffende voorwaarden hebben, is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming van

uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of

geleverde producten en diensten, kunnen, met zinvolle van het hierna bepaalde,

zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de

geschillencommissie

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

de indien consument zijn klacht eerst binnen kwame tijd aan de ondernemer

voorgelegd.

 1. De Geschillencommissie zal een geschild niet behandelen of de behandeling staken,

Indien de ondernemer een surseance van betaling indient, is deze in staat van

Het faillissement is beëindigd of zijn bedrijfsactiviteiten hebben feitelijk beëindigd.

5.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienend document te worden vastgelegd dan wel op

manier dat deze deur de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze is vereist

geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij wijzigingen

gefinancierde van een aanbod voor de consument meest winstgevende

zal prevaleren.

 1. bij klacht problematisch contact op te nemen met onze dienst klachtenbehandeling

Klantenservice@scentimentparfum.be